lördag 5 september 2015

Världens slut och domen.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 72; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Man ger sig av med befälhavaren tillsammans med sin botade fru och två av hans äldre ersättare som följer med mig. Befälhavaren och hans fru tar Jonael mellan sig och diskuterar och frågar honom mångsidigt om den judiska religionen och hur Jag omnämnds där medan den botade från sin gikt i den första byn deltar mycket entusiastiskt. Själv promenerar Jag tillsammans med Jonaels sju döttrar och hans fru. Även dessa frågar Mig mycket om vad som snart skall hända med världen, Jerusalem och Rom. Och jag ger dem riktiga svar, visar dem hur inom kort denna världs hemliga furste skall dömas och snart därefter alla hans anhängare. Samtidigt visar jag dem också på världens i slut och en universell dom likt den på Noaks tid, och de frågar mig mycket förvånade om när och hur detta kommer att ske.
[2] Men jag säger till dem: "Mina älskade döttrar. Det kommer att bli som på Noaks tid. Kärleken ska minska och kallna helt, tron på ett rent liv och läror som erkänner Gud som från himlen uppenbarats för människorna skall förvandlas till mörkaste, död vidskepelse full av lögner och bedrägerier, och makthavarna skall återigen använda människorna som djur och slakta dem kallblodigt och högst hjärtlöst om de inte underkastar sig den bländande överheten utan protest. De mäktiga skall plåga de fattiga med alla typer av förtryck, och förfölja och undertrycka varje friare ande med alla tillgängliga medel. Så mänskligheten kommer att få genomlida värre prövningar än någonsin förr. Men då skall dagarna förkortas för de utvalda, annars skulle även de utvalda, som kommer att återfinnas bland de fattiga, kunna förgås.
[3] Men tills dess kommer ytterligare tusen år och inte riktigt ett andra tusen år att förflyta. Då ska jag skicka samma änglar som ni ser här nu till mänskligheten med trumpeter som samlar ihop. Dessa skall så att säga väcka den andligt dräpta mänskligheten på jorden från deras natts gravar och som en pelare av eld rullande över värld kommer dessa många uppväckta miljoner att drabba samman med världens makthavare, och ingen kommer att kunna stå emot dem.
[4] Från och med då skall jorden bli ett paradis igen, och jag skall leda Mina barn längs den rätta vägen för evig tid.
[5] Men under loppet av tusen år efter detta skall mörkrets furste befrias för en mycket kort period av sju år och ett par månader och dagar för hans egen skull, vilket antingen leder till hans totala undergång eller hans möjliga återvändande.
[6] I första fallet skall jorden i sitt innersta omvandlas till ett evigt fängelse, medan jordens yttre ska förbli en paradis. Men i det andra fallet skulle jorden omvandlas till himlen, och kroppens och själens död upphöra att finnas till för alltid. Om så, och hur? För närvarande får inte ens himlarnas främsta ängel veta det. Detta vet bara Fadern. Men säg i detta skede inget till någon människa om det som jag har uppenbarat för er, tills ni - efter några år på jorden - får höra att jag har återuppstått.”
[7] Men döttrarna frågar vari en sådan återuppståndelse skall bestå.
[8] Och jag säger till dem: "När ni skall ha hört, kommer edra hjärtan att vara sorgsna. Men bli tröstade, ty då skall jag 3 dagar efter detta vara mitt ibland er för att Själv ge er vittnesmål om Nya Testamentet och nycklarna till Mitt eviga rike. Men se till att jag sedan finner er lika rena som ni är nu, annars kan ni inte bli mina brudar för evigt." De och deras mor lovar att högst omsorgsfullt hålla vad jag påbjöd och rådde dem till. 

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Helande mirakel och sena gäster på värdshuset.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 17; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]


1. Där var en av fariséerna som heter Nikodemus, en medlem av den Judiska Rådet.

[1] Att Jag efter rensningen av templet tillbringade tid vid en litet Värdshus utanför staden tillsammans med alla dem som hade följt mig har redan nämnts i tidigare kapitel. Men alla kanske frågar:
[2] "Vad gjorde du där, Herre, ty Du tillbringade säkert inte tiden i lättja?"
[3] På detta säger Jag: "Naturligtvis inte. Ty ett stort antal människor från alla samhällsgrupper kom till mig från staden dag och natt. De fattiga kom vanligtvis på dagen, de betydelsefulla, framstående och rika mestadels på natten, för de ville inte visa sig svaga och förrädiska inför sina egna.
[4] Men eftersom de drevs att bli bättre bekant med mig - delvis föranledda av sin nyfikenhet, delvis av en slags godtrogen känsla för möjligheten att jag kanske trots allt verkligen kunde vara Messias - så avslutades vanligtvis deras besök, som ägde rum under natten, med att de tjurade i betydande grad. Ty dessa förnäma, betydelsefulla och rika var mycket irriterade över att jag inte behandlade dem åtminstone lika vänligt och väl som många av de fattiga, som inte kunde berömma mig nog för min älskvärdhet och vänlighet.
[5] Dessutom utförde jag många mirakel för de fattiga som läkare, befriade de besatta från deras plågoandar, gjorde att de lama kunde gå, rätade ut dem med CP, gjorde de spetälska rena, att de stumma kunde höra och tala, de blinda se, och allt detta främst genom Ordet.
[6] De som kom till mig om natten kände till allt detta och ville uppleva liknande under från mig till vilket jag alltid anmärkte: "Dagen har 12 timmar och natten också. På dagen skall man arbeta, men på natten vila. Den som arbetar på dagen slår inte omkull föremål men detta händer lätt för den som arbetar på natten, ty han ser inte var han sätter sin fot."
[7] Men några frågade mig med vilken makt och kraft som jag utförde sådana underverk. Det ganska korta svaret var detta: ”Ut ur Mig själv, och jag behöver inte någon annans hjälp för det."
[8] Återigen frågade de Mig varför jag inte tog inkvartering i staden, eftersom sådana mäktiga gärningar behövde stort utrymme och inte bara en liten obetydlig by, som helt ignoreras av denna, även om det är nära till den stora staden.
[9] Därefter sade Jag igen: ”Det intresserar Mig inte att stanna på en plats där självgoda medborgares soldater håller vakt vid dess portar, och endast släpper igenom de förnäma, men som skoningslöst förvägrar de fattiga tillträde och där en person, vars ansikte inte känns igen och vars klädsel inte är tillräckligt magnifik, stoppas minst sju gånger på varje gata och förhörs om vem han är, var han kommer ifrån och vad han gör där. Dessutom tycker Jag bara om det som är litet och föraktat av världen, för det står skrivet: ”Det som är stort inför världen är en styggelse inför Gud."
[10] Och de frågade genom att säga: ’Är det inte i templet som Jehova dväljs mäktig och storslagen?’ Jag säger:" Han förmodas bo däri, men eftersom ni har vanhelgat templet så har Han lämnat det och bor inte där längre, och Förbundsarken är tom och död."
[11] Säger nattbesökarna: "Vad är detta för helgeråns strunt du talar om? Vet du inte vad Gud har sagt till David och Salomon? Kan det som Gud sagt någonsin bli osant? Vem är du som vågar tala inför oss på detta sätt?"
[12] Säger Jag: "Precis som jag inom och ur Mig själv har styrkan och makten att bota alla sjuka som kommer till mig enbart genom Min vilja och Mitt Ord, så har Jag också styrkan och makten och den fullaste rätt att tala med er om templet såsom jag gjort. Och jag säger er än en gång att nu är även ert tempel en styggelse i Guds ögon."
[13] Nu började några knorra, medan andra sade: ’Detta är uppenbarligen en profet och de har alltid talat ofördelaktigt om templet. Låt oss lämna honom ensam.’ Och så gick nattbesökarna igen.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  


Herrens samtal med Nikodemus. Själens rening genom ödmjukhet.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 18; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Under den sista men enda natten på min vistelse i närheten av Jerusalem kom en viss Nikodemus till mig, också han på natten eftersom han var en person med hög rang i Jerusalem. Han var inte bara en farisé - som vad gäller hans ämbete, höga rang och rykte var ungefär jämförbar med vad en kardinal i Rom nu står för - utan han var också en mycket rik medborgare i Jerusalem och chef för det Judiska Rådet i denna stad. Han var borgmästare över hela staden, och hade utsetts för detta ämbete av Rom.

2. Han kom till Jesus om natten och sade till honom: "Mästare, vi vet att Ni är en lärare (profet) sänd av Gud. Ingen skulle kunna utföra dessa edra underverk såvida inte Gud vore med honom. "

[2] Denne, som Jerusalems överhuvud för kommunala frågor, kom personligen till mig om natten och sade: "Mästare, förlåt mig för att jag kommer till Er så sent på natten och stör Er i Er vila, men när Jag hörde att Ni kommer att ge Er av härifrån redan i morgon, så ville jag visa min vördnad för Er, eftersom jag och flera av mina kolleger, efter att ha observerat Edra gärningar, nu är övertygad om att Ni har kommit till oss som en sann profet sänd av Gud. Ty ingen kan utföra de underverk som Ni gjort, om inte Jehova vore med honom. Eftersom Ni uppenbarligen är en profet och måste se hur dåligt vi uppför oss, fastän Guds rike har utlovats oss av Edra föregångare, så skulle jag önska att Ni berättade för mig när detta kommer och om det kommer, vad som kommer att krävas för att man skall komma in i det?"

3. Jesus svarade och sade: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om en människa inte har blivit född på nytt så kan hon inte skåda Guds rike."

[3] Mitt svar på Nikodemus fråga var ungefär lika kort som citerats i versen, nämligen: ’Sannerligen, sannerligen säger jag eder: om en människa inte har blivit född på nytt, så kan hon inte skåda Guds Rike och ännu mindre komma in i det’, vilket betyder: ”Om ni inte uppväcker er ande på det sätt som Min lära och gärningar visar er, så kan ni inte ens känna igen det gudomliga livet i Mitt ord, för att inte tala om att tränga in i dess livgivande djup."
[4] Att den annars så uppriktige Nikodemus - såsom visas i det följande - inte förstod mina ord och omgående kunde styrka dem som sanna, nämligen att Mitt Ords gudomliga liv inte kan förstås på avstånd såvida inte ens ande är klarvaken, framgår klart och tydligt av nästa vers enligt vilken Nikodemus, som är ganska förvirrad av Mina ord, frågar mig:

4. Nikodemus säger till honom: "Hur kan en människa födas på nytt när han är gammal? Kan han komma in i sin moders sköte en andra gång och födas?"

[5] "Men kära Mästare, vilken märklig sak Ni har sagt? Hur är det möjligt för en människa att bli född på nytt? Kan en man som har vuxit sig lång, gammal och stel komma in i sin moders sköte genom den trånga lilla öppningen och sedan födas en andra gång? Detta käre Mästare, är helt omöjligt. Antingen vet Ni inte något om det kommande Guds rike, åtminstone inte det rätta. Eller så vet Ni, men vill inte berätta för mig, av rädsla för att jag kanske låter gripa Er och kasta Er i fängelse. Åh, var inte rädd för det, ty jag har ännu aldrig låtit någon berövas på sin frihet, förutom en mördare eller dålig tjuv. Ni är en stor välgörare för de stackars människorna och har botat nästan alla sjuka i Jerusalem på ett mirakulöst sätt genom Guds kraft inom Er. Hur skulle jag då kunna bruka våld mot Er?
[6] Tro mig, käre Mästare, jag tar det förväntade Guds rike på största allvar. Berätta därför på ett sätt som jag kan förstå, om Ni känner till några detaljer om det. Förklara himmelska ting med himmelska ord och jordiska ting med jordiska ord i väl begripliga bilder, annars blir Er information till mindre nytta för mig än de gamla egyptiska hieroglyferna vilka jag inte kan läsa, och än mindre förstå. Jag vet bara från mina beräkningar att Guds rike redan måste vara här. Men än så länge vet jag inte var det finns och hur man kan komma in i och tas emot i det. Jag skulle vilja att Ni för mig besvarar denna fråga tydligt och klart, så att jag kan förstå."

5. Jesus svarade: ”Sannerligen säger jag eder: ingen kan komma in i Guds rike utan att födas ur vatten och ande ".

[7] På denna upprepade fråga jag gav Nikodemus exakt samma svar som framgår av den ovan citerade femte versen. Den skiljer sig från den tidigare endast genom att det här anges av vad man faktiskt måste återfödas för att komma in i Guds rike, nämligen av vatten och ande vilket betyder att säga så mycket som:
[8] Själen måste rengöras med ödmjukhetens och självförnekelsens vatten (ty vatten är den äldsta symbolen för ödmjukhet, allt kan göras med det, det tjänar i allt och söker alltid för sig själv de lägsta platserna på jorden, i det att det flyr höjderna) och först därefter med sanningens Ande, som en oren själ aldrig någonsin kan begripa. En oren själ är som natten, medan sanningen är en sol full av ljus, vilket medför att det blir dag överallt runt den.
[9] Därför har den, som upptar sanningen i sin själ som är renad genom ödmjukhet och verkligen erkänner denna som sådan, frigjorts i anden genom denna sanning. Denna andens frihet, eller andens inträde till en sådan frihet, är då också själva inträdet till Guds rike.
[10] Men jag gav inte Nikodemus en sådan förklaring, eftersom han i den  upplevelsesfär som han befann sig, skulle ha förstått det ännu mindre än den korta, beslöjade själva grundregeln. Därför frågade han mig igen hur detta skulle förstås.

6. ”Ur köttet kan bara komma kött. Det är anden som ger upphov till ande."

[11] Men jag svarade som det står skrivet i den ovan citerade sjätte versen, nämligen: ”Ni ska inte alls vara förvånad över att jag talar till er på detta sätt, ty se, vad som kommer från köttet blir återigen kött, alltså död materia eller ett yttre hölje för livet, medan det som kommer från anden också blir ande eller evigt liv och sanning i sig själv."
[12] Men Nikodemus kan fortfarande inte förstå detta. Han rycker på axlarna och blir alltmer förvånad, inte så mycket för sakens skull, utan för det faktum att han, som högst vis farisé och bevandrad i alla Skrifter inte är istånd att förstå innebörden av Mina ord. Ty han värderade sin egen visdom högt och hade blivit befordrad till chefsämbetet för Det Judiska Rådet på grund av sin stora visdom.
[13] Därför blev han desto mer förvånad över att han nu i mig oväntat hade funnit en mästare, som erbjöd honom mycket märkliga visdomsnötter att knäcka. Eftersom han tyckte att det här låg helt över hans nivå så frågade han mig än en gång: ”Nå - hur skall detta förstås nu igen? Kan en ande bli gravid och föda någon av sitt eget slag?
[14] Säger Jag till honom: "Jag har redan sagt att du inte ska bli så förvånad när jag säger: Ni måste alla födas på nytt.
[15] Ty se, vinden blåser vart den vill. Ni hör dess ljud, men ni vet fortfarande inte varifrån den ursprungligen kommer. Det är samma sak med alla som kommer från anden och talar till er. Ni ser och hör honom, men eftersom han talar till er på sitt andliga sätt förstår ni det inte, inte heller förstår ni varifrån han fick det eller vad han faktiskt säger och menar. Men eftersom ni är en ärlig visdomens man, kommer det att ges till er i sinom tid så att ni kan greppa och förstå sådana saker. "

9. Nikodemus svarade: "Mästare, hur är detta möjligt?"

[16] Nikodemus skakar nu tveksamt på huvudet och säger efter en stund: "Då skulle jag vilja höra från er hur detta är möjligt. För vad jag vet och förstår, det vet jag och förstår som en köttslig varelse. När min kropp väl har tagits ifrån mig, så kommer jag knappast att kunna greppa och förstå någonting längre. Hur åh, hur blir jag som kött en andlig varelse, och hur kommer sedan en annan ande att absorbera min ande och detta att födas på nytt? Hur, åh hur kan detta alls bli möjligt?'

10. Jesus svarade och sade till honom: "Du, som en Israels mästare, vet inte det?"

[17] Säger Jag till honom: "Vad? Ni är en klok mästare i Israel och kan inte förstå detta? Men om ni, som en mästare på Skriften, inte kan förstå detta, vad skall det då bliva av de många andra som knappt vet någonting från Skriften att det en gång funnits en Abraham, Isak och Jakob?
[18] Sannerligen, tro mig. Vi, vilket är jag och mina lärjungar, som har kommit från anden, pratar inte här med er rent andligt, utan helt naturligt, och förmedlar till er i naturliga jordiska bilder vad vi vet och har sett som andliga varelser, och ändå kan ingen av er begripa och förstå det.
[19] Om ni redan nu är oförmögen att förstå en sådan enkel sak i begripliga ord, när jag talar med er på det jordiska sättet om andliga ting, som därmed blir som vore de jordiska ting, så skulle jag vilja veta hur er tro skulle reagera om jag talade med er om himmelska ting på ett rent himmelskt sätt.
[20] Jag säger er: bara anden som är ande i och ur sig själv vet vad som utgör anden och vad liv är. Men köttet är bara en yttre bark som är omedveten om anden, undantaget att anden avslöjar sig för höljet, barken. Er ande domineras och täcks fortfarande för mycket av köttet och är därför inte medveten om sig själv.  Men den tiden kommer då er ande, som jag redan berättat, blir fri. Då kommer ni att förstå och gå med på vårt vittnesbörd."
[21] Säger Nikodemus: "Kära Mästare, du visaste av de visa. Åh, berätta klart och tydligt när åh när denna så ivrigt efterlängtade tid kommer.'
[22] Därefter svarade Jag och sade: "Min vän, ni är inte ännu tillräckligt mogen för att jag skall kunna berätta för er om tid, dag och timme. Titta, när det nya vinet ännu inte har jäst färdigt förblir det grumligt, och om ni häller det i en kristallkopp och hålla koppen mot solen, så kommer dess mäktiga ljus inte att kunna tränga igenom grumligheten hos det nya vinet. Det är samma sak också med människan. Inte förrän hon har jäst färdigt och genom denna jäsningsprocess gjort sig av med all inre orenhet, så kan ljuset från himlen tränga igenom hennes väsen. Men jag skall berätta någonting. Om ni förstår, så kommer ni att veta tiden. Så lyssna. "

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Jordiska bilder om andliga ting

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 19; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden, det är ande. Jag svarade honom vad som står skrivet i ovanstående vers 6. Det är: ”Bli inte förvånad över att jag talar till er på det här sättet. Eftersom det som kommer från köttet också är kött, oavsett som dött material eller som ett yttre hölje av köttet, men det som kommer från anden, är också ande eller evigt liv och sanningen själv."
[2] Men Nikodemus förstod fortfarande inte. Han ryckte på axlarna och blir mer och mer förvånad, inte så mycket över ämnet, utan för det faktum att han som en mycket klok farisé som känner till Skriften i grunden, inte kan förstå innebörden av vad jag sade. Ty han var mycket övertygad om sin egen visdom och valdes också till chef över judarna på grund av sin stora visdom.
[3] Det är därför som han blev mycket förvånad över att han oväntat funnit en mästare i Mig som gav honom mycket märkliga visdomsnötter att knäcka. Eftersom han inte visste vad han skulle tycka, frågade han mig en gång till: 

"Ja, hur ska detta nu tolkas? Kan en ande också bli gravid och sedan föda fram en ny ande?" Bli inte förvånad för vad jag sade till er:? Ni måste födas på nytt.

[4] Jag sade till honom: "Jag har redan sagt att ni inte skall bli förvånad över att jag sade till er: ni måste alla födas på nytt ".

Vinden blåser vart den vill, och även om ni kan höra dess prassel, så vet ni inte varifrån den har sitt ursprung och vart den går. Så är det med alla som föds ur anden.

[5] "Eftersom vinden blåser vart den vill, och ni kan höra dess prassel, men trots det, vet ni inte varifrån den har sitt ursprung. Samma som när du talar med någon som kommer från anden. Även om du kan se och höra honom, men eftersom han talar till dig på sitt andliga sätt, så förstår eller uppfattar ni inte vad han säger eller varifrån det kommer som han säger, och inte heller vad han menar med det. Men eftersom ni är en rättfärdig klok person, så kommer förmågan att ta in och förstå detta att ges till er vid rätt tidpunkt."

Nikodemus svarade och sade till honom: "Hur kan detta ske”?

[6] Nikodemus överraskas av dessa ord och säger efter en stund: "Då skulle jag gärna vilja höra från Er, hur detta kan ske, eftersom vad jag vet och förstår, det vet och förstår jag genom min kropp. När kroppen kommer tas ifrån mig, kommer jag knappast att förstå och uppfatta någonting. Hur, hur kan jag förvandlas från kropp till ande och hur kan min ande sedan få en annan ande och föda igen?"

Jesus svarade honom: "Men du är lärare i Israel och du vet inte det?

[7] Jag sade till honom: "Men du är en av de klokaste lärarna i Israel och du kan fortfarande inte uppfatta och förstå detta? Om du, som en mästare i Skriften, inte ens kan förstå detta, hur kommer då alla andra att ta det som knappt vet mer än att det har funnits en Abraham, en Isak och en Jakob?"

[8] Sannerligen, sannerligen säger jag eder: vi talar om vad vi vet, och vi vittna om vad vi har sett, och ni gillar inte vår vittnesbörd och accepterar den inte.

[9] "Men om ni inte kan uppfatta och förstå något så enkelt som detta, när jag talar på ett helt jordiskt sätt om andliga ting som genom detta blir till enkla jordiska ting, så jag undrar vad din tro kommer att göra om jag skulle prata med dig om himmelska saker på ett himmelskt sätt.
[10] Jag säger er: den ande som är ande i sig, kan bara veta vad som är ande och vad dess liv handlar om. Köttet är dock bara en yttre bark och vet ingenting om anden, såvida inte anden visar detta för sitt hölje, barken. Men er ande är fortfarande alltför mycket kontrollerad och täckt av ert kött, och därför vet den inte det. Men en gång kommer er ande att bli fri, som jag berättade för er tidigare.  Då kommer ni att förstå och acceptera vår vittnesbörd."
[11] Nu frågar Nikodemus: "Kära Mästare, Ni den klokaste man av alla kloka män, säg mig på ett begripligt sätt när den tiden kommer, som jag väntar på så innerligt."
[12] På detta svarade Jag: "Min vän, ni är fortfarande inte mogen nog för att tala om för er tiden, dagen och timmen. Lyssna, så länge det nya vinet inte är tillräckligt jäst, är det fortfarande grumligt. Och när man häller det i en kristallkopp och håller upp koppen i solljus, så kan inte ens detta exceptionella ljus gå igenom det. Och precis så förhåller det sig med människan. Så länge hon inte är tillräckligt jäst, och har tagit bort alla orena saker genom jäsningsprocessen, så kan det himmelska ljuset inte tränga in i hennes väsen. Men jag skall ändå berätta något. När ni förstår det, så kommer ni lätt att kunna avgöra när det skall hända. Så lyssna på mig."

Översättning från engelska av mig.


[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Nikodemus och Guds rike på jorden

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 20; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Se, ingen stiger upp till himlen förutom den som har kommit ner från himlen, nämligen Människosonen som är bosatt i himlen. Och som Moses i öknen lyfte upp en orm, måste således också Människosonen lyftas upp, så att alla som tror på honom inte får gå förlorade, utan ha evigt liv. Berätta för Mig, förstår du detta?'
[2] Säger Nikodemus: "Kära Mästare, hur kunde jag förstå det? Ni besitter en underlig slags visdom. Som jag nämnde tidigare, det kan vara lättare för mig att läsa de gamla egyptiska hieroglyferna än att förstå Er visdom. Nu måste jag ärligt erkänna att om jag inte hade fängslats av Edra mäktiga gärningar, skulle jag tvingas betrakta Er som en dåre eller någon som gillar att göra tricks, för ingen vettig människa har någonsin talat på det sätt som Ni gör. Men Edra handlingar visar att Ni har kommit till oss som lärare från Gud. Och Ni måste ha en överflöd av gudomlig makt och visdom förutan vilka ingen skulle kunna utföra sådana gärningar.
[3] Och där "en” är rent gudomlig, måste även "två" vara av Gud. Edra gärningar, käre Mästare, är gudomliga och så måste också Er undervisning om Guds rike på jorden vara, oavsett om jag förstår den eller inte. Om jag nu, från en något världslig ståndpunkt, betraktar tesen "Ingen stiger till himlen, förutom den som har kommit ner från himlen”, och detta borde vara Människosonen som alltid är bosatt i himlen - så har jag svårt att förstå.
Kära Mästare, efter Enok och Elias har knappast någon människa på jorden varit så lyckligt lottad att hon synbart kunnat stiga upp till himlen. Ni kan bli den tredje. Och om Ni kanske faktiskt blir den tredje, skulle detta vara till någon nytta för alla andra människor som aldrig kunde nå fram till himlen, eftersom de inte hade kommit ner från himlen?
[4] Dessutom sade ni att den som hade kommit ner från Himlen endast skenbart är på jorden, men i själva verket fortfarande är i himlen. Enligt detta, skulle för närvarande bara Enok, Elias och kanske sent också Ni vara de enda som deltar i Guds rike som skall komma, medan alla andra, miljoner och åter miljoner lägger sig i sina fuktiga mörka gravar i all evighet och tack vare Guds nåd och barmhärtighet än en gång vänder mot Jorden och slutligen försvinner.'
[5] Kära Mästare, ett sådant Guds rike på jorden betackar vi oss för med tack från de stackars daggmaskarna som - löjligt nog ur varje synvinkel - kallas "människor”. Vem känner inte till att detta är som det är och alltid har varit? En svala gör ingen sommar, inte heller tre. Vad hade Enok och Elias gjort för att mottagas i himlen från jorden? Egentligen ingenting annat förutom det som deras himmelska natur fick dem att göra. Således hade de inga meriter, och enligt Er förklaring just nu, togs de bara emot i himlen från jorden eftersom de, som Ni, hade kommer från himlen.
[6] Se, detta erbjuder den stackars mänskligheten på denna hårda jord mycket lite hopp och praktiskt taget ingen tröst. Men som jag redan tidigare sagt, så ändrar detta inte det faktum att jag fortfarande anser Er lära gudomlig och ytterst klok, även om den, som jag redan visat i ett av Edra påståenden, betraktad med sunt förnuft är och måste vara ren dårskap, som Ni kommer att inse, liksom jag gör.
[7] Men vad Ni menar med upplyftandet av Människosonen, liknande den om Moses kopparorm i öknen och hur och varför alla dessa skall få evigt liv som tror på den ormliknande upplyftningen av Människosonen, det gränsar redan till det viktslösa, det vill säga på något som i sig är rent nonsens. 
Vem är denne Människoson? Var är han nu? Vad gör han? Kommer han också från himlen som Enok och Elias? Skall han fortfarande födas? Vad förmodas människor, som säkert aldrig sett honom, som jag, tro om denna Människoson. Hur kan han komma till denna jord, om han fortfarande befinner sig i himlen? Var skall han lyftas upp och när? Kommer han därmed att bli en oövervinnerligt mäktig judarnas konung?
[8] Se, käre Mästare, detta låter säkert högst märkligt ur munnen från en människa som genom sina gärningar visar att hon måste vara full av gudomlig styrka och makt. Men som redan sagts, jag skall inte låta allt detta förbrylla mig och betraktar Er fortfarande som en stor profet sänd av Gud.
[9] Ni kanske med detta förstår att jag inte är en av dem som omgående avvisar en lära som man inte förstår. Därför ber jag Er fortfarande om att ge mig lite mera förklaringar, ty såsom läget är så kan jag kan omöjligen förstå Er. Se, jag är mycket respekterad i judarnas land, särskilt i staden Salem, där jag är alla judars överhuvud. Om jag presenterar Er och Er lära, kommer detta att bli godkänt och infört medan om jag släpper det, så kommer det verkligen att släppas och inte bli accepterat. Var därför så god och ge mig lite mer ljus."
[10] Jag sade: "Det var en lång predikan, och ni har talat som en människa som inte vet någonting om himmelska ting. Men det kan inte vara annorledes, ty ni befinner er i världens natt och är inte benägen att se ljuset som har kommit från himlen för att lysa upp mörkret i världens natt. Ni besitter en liten ljusglimt, men  ser fortfarande inte det som praktiskt taget finns mitt framför näsan på er”


Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Om Messias uppdrag. Dom och straff.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 21; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Jag säger: "Jag säger eder: Gud är kärlek och Sonen är Hans visdom. Och Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son, det vill säga Sin visdom, som härrör från honom från evighet, in i denna värld på det att alla som tror på honom inte dör utan får evigt liv. Säg mig, är detta alltför obegripligt för er?"
[2] Säger Nikodemus: "Jag har en känsla av att jag borde förstå det, men sedan förstår jag verkligen inte. Om jag bara visste var Människosonen passar in, så skulle det för mig vara okej. Ni talade också om Guds enfödde Son, som Guds kärlek gav till världen. Är "Människosonen" och "Guds enfödde Son" en och samma individ?
[3] Jag sade: ”Se här. Jag har ett huvud, en kropp och händer och fötter. Huvudet, kroppen, händer och fötter är kött, och detta kött är Människosonen, ty det som är kött kommer från köttet. Men i denna Människoson som är kött där bor Guds vishet, och det är Guds enfödde Son. Inte Guds enfödde Son, utan endast Människosonen skall, liksom Moses kopparorm i öknen, lyftas upp, och många kommer att ta illa vid sig av det. De som inte tar illa vid sig, utan tror och håller fast vid hans namn, till dem kommer han att ge makten att kallas Guds barn, och deras liv och rike kommer att vara för evigt.
[4] Ni får inte räkna med någon dom över världen som exempelvis krig, översvämningar eller ens en brand från himlarna som förintar alla hedningar. Ty Gud sände inte sin enfödde Son (gudomlig visdom) till världen (till detta människokött) för att döma (förstöra) den här världen, utan för att rädda den helt, det vill säga att inte heller köttet skall förgås, utan kan stiga till evigt liv tillsammans med anden. (Med kött skall i detta fall inte så mycket själva kroppens kött förstås, utan snarare själens köttsliga begär.) Men för att nå fram till detta, måste förhärligandet av de materiella känslorna i köttet utrotas genom tro, nämligen tron ​​på att Människosonen har kommit till världen, född sedan evighet ur Gud, för att alla som tror på hans namn och håller fast vid det skall få evigt liv.
[5] Den som tror på honom, vare sig han är jude eller hedning, skall inte någonsin dömas och därmed förgås, men den som tar anstöt av Människosonen och inte tror på honom, är då redan dömd. Ty det faktum att han inte vill och inte kan inte tro eftersom hans känsla av upphöjelse får honom att ta anstöt av Människosonens namn och karaktär, är redan en sådan människas dom. Förstår ni detta nu? Jag har lagt fram det för er med stor tydlighet."
[6] Säger Nikodemus: "Ja, ja, jag förstår till hälften innebörden av Edra högst mystiska ord, men de verkar ha talats till ingen nytta, så länge som den av Er så högt ansedda Människosonen, inom vilken Guds fulla visdom bor, inte är närvarande och Ni antingen är oförmögen eller ovillig att lämna uppgifter om tid och plats där han kommer att visa sig.
[7] Därför låter också Er dom, som Ni främst förknippar med att icke tro, ganska mystisk. För att berätta den enkla sanningen, käre Mästare: Om domen varken är en översvämning eller krig eller pest och inte heller en förtärande eld, men bara otro som sådan, så kan jag fortfarande inte förstå innebörden av Edra ord. Ty den som inte förstår bara en eller kanske två punkter i ett tal förstår inte i grunden talet i sin helhet. Vad betyder Er "dom" i verkligheten ? Vilken ny innebörd tillskriver ni detta begrepp?
[8] Jag sade: "Min vän, snart kunde jag också säga till er: Jag tycker det är svårt att förstå varför ni inte förstår den helt klara betydelsen av mina ord. Ni säger att ni inte förstår begreppet "dom", och jag som har gjort det så klart för er.
[9] Se detta är domen - att inte Gud-ljuset från himlen har kommit in till världen, men att människor som har släppts ur mörkret och ställts i ljuset fortfarande vida föredrar mörkret framför ljuset från Gud som nu finns i överflöd inför deras ögon. Att människor avvisar ljuset bevisas av deras handlingar, som är onda rakt igenom.
[10] Var kan man finna en fullkomlig tro från begynnelsen, med rätt fromhet? Var älskar man någon annan, utan att man har några själviska motiv? Var är nu de som älskade sin fru för fruktsamhetens skull? De älskar de unga skökorna för sinnlig njutning, liderlighet och otukt, ty den som håller på med det andra könet i ren dyrkan av lust och otukt begår renodlad otukt, och detta är det ondaste av allt ont. Var finns den tjuv som skulle ta en lampa och stjäla synligt?
[11] Se alla, som är avogt inställda och handlar därefter, är de vars gärningar är onda. Den som älskar och gör sådana handlingar är en fiende till ljuset, hatar det och kommer att göra allt i sin makt för att undvika det. Så att hans onda gärningar, som han vet är tabubelagda av ljuset och dömda, skulle i sin fulhet inte värdesättas utan straffas i ljuset.
[12] Och se, däri består själva domen. Men vad ni uppfattar som dom är inte domen, utan bara ett straff som följer på domen.
[13] Om ni tycker om att vandra på natten, så är detta redan en dom av er själ, eftersom ni föredrar natten framför dagen. Men om ni sedan slår emot något och skadar er illa eller till och med faller ner i ett hål eller djupt dike, så är ett sådant slag eller fall inte domen, utan bara en följd av domen inom er som älskar natten och hatar dagen.
[14] Men om ni är en vän av ljuset, dagen och sanningen som kommer från Gud, kommer ni också att verka i enlighet med gudomlig sanning och kommer säkert att längta efter att era gärningar skall komma upp i ljuset och uppenbaras för alla. Ty ni vet att edra gärningar, eftersom de utfördes i sanningens ljus från Gud, är bra och rättfärdiga och därmed förtjänar uppskattning och synlig belöning.
[15] Därför kommer den som är vän av ljuset inte att vandra om natten utan om dagen, och han kommer att värdesätta ljuset omedelbart, eftersom han är från ljuset, och detta ljus kallas - hjärtats  tro.
[16] Således, den som tror på Människosonen, den juden är ett Guds ljus, och har redan liv inom sig. Men den som inte tror, ​​han har redan domen inom sig, och domen är just att han inte tror. 
[17] Jag tror att ni har förstått mig nu."


Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Förbannelsen över och farorna med pengar.

[Ur "The Great Gospel of John" av Jakob Lorber, bok 1; kap. 94; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Men Judas Iskariot, som står intill honom, säger: 'Men jag vidhåller att en liten summa pengar under en resa säkerligen inte kan skada någon ?'
[2] Men Jag säger: 'Den som känner Mig på det sätt som denna värd gör, som varit tillsammans med Mig också vid Sykar, vet att man kan klara sig ganska bra vid Min sida också utan pengar. Se, Jag har varken fickor i min rock och ännu mindre några spår av pengar, ändå har Jag fört flera hundra hit genom Judéen och Samarien! Fråga dem hur mycket denna resa kostade alla!
[3] Ovanpå detta kan Jag berätta för dig att Jag inom kort skall utdela mat till många tusen utan att ha något mer på Mig än vad Jag har nu. 
[4] Jag säger dig att en tillbörlig tillit till Gud är mera värd än alla skatter på jorden, med vilka du visserligen kan hjälpa ditt kött under en kort tid, men inte din själ! Men om du har förstört och därför förlorat din själ, vad kan du då senare ge för att få tillbaka din själ? 
[5] Judas säger, ' Ja, ja, Du har faktiskt rätt, men människan måste ha pengar till en del saker!' 
[6] Jag svarar, 'Hur mycket pengar hade Moses när han ledde ut Israels folk?' 
[7] Judas säger, ' Han hade i sin ägo massor av guld, silver och värdefulla stenar!'
[8] Jag säger, 'Han hade faktiskt det. Men detta höll honom också tillbaka från att komma in i det förlovade landet. Skulle du kunna förstå detta?!' 
[9] Judas säger, 'I det här fallet med Moses, profeten av alla Jehovas profeter, skulle jag inte tro att guldet och silvret, som han på Jehovas uppmaning måste föra från Egypten, bar skulden till detta, utan att han i ett svagt ögonblick misslyckades med att tillräckligt tro på Jehovas trofasthet!' 
[10] Jag säger, 'Och vad var en dag orsaken till denna försvagning? Den, som fick Moses att försvagas beroende på hans tankar om guldet och silvret, står nu framför dig och talar om detta för dig! Det är visserligen skrivet allegoriskt, men i verkligheten förhåller det sig så som jag nu förklarade för dig.' 
[11] Judas säger, OK, jag tror Dig att det en gång förhöll sig så! Men nu, genom det romerska imperiet har pengar införts över halva världen, som ett lämpligt medel för utbyte i den mänskliga gemenskapen och vi tvingas använda desamma och sålunda tror jag, att om det inte är synd att lägga pengar till Guds pengainsamling under nattvarden, så är det inte heller någon synd att ge sådana pengar till någon utblottad, så att han kan försörja sig under några dagar; och följaktligen är det även ur nyttan för de fattiga redan passande att ha med sig pengar, som en gång lagligt infördes av staten, så värden Roban kunde ha hållit fast vid sina få silvermynt!' 
[12] Jag säger, 'Du bär visserligen med dig en välfylld börs, ändå vägrade du att ge några allmosor till de tre utblottade som tiggde av dig igår, och följaktligen tror jag inte att du använder pengar på det berömvärda sätt för vilket du lovprisade dess fördelar för Mig! 
[13] Men angående pengarna till Guds insamling under nattvarden så skall jag säga dig rakt ut att detta är en förödande styggelse, inte så mycket på grund av några andligt sämre lottade som tror att de med detta har försäkrat sig om himlen, utan för dessa som tar pengarna från bröstet för att förslösa dem på skökor nattetid! Så länge som det inte fanns några pengar, så fanns det inte några offentliga horor, som det finns nu! Men eftersom det nu kommer att finnas pengar av alla de slag så finns det också nu i Jerusalem, som i alla andra städer, otaliga skökor, med män som syndar med dem dag och natt! Och efter att de som äger mycket pengar förlorar smaken för de i omgivningen, så låter de dem bli förda från högländerna, och köper dem i Grekland, för att sedan begå det mest vanhedrande hor med dem i Judéen. Och detta, lägg till tusenfaldigt mera, är dina högt ärade pengars välsignelse! 
[14] Men detta är bara början på den förbannelse som hänger över pengar. 
[15] Men det skall komma sämre tider än när Noak byggde sin ark, och de kommer att tvingas skylla sitt elände på guld och silver och ingenting mindre än en eld från himlarna, som skall förtära det exkrementet från helvetet, skall rädda mänskligheten från den alla vedermödors vedermöda!' 
[16] Säger Judas, 'Ja, ja, Du är en profet utan jämlike och är kapabel att veta detta, men om pengarna används rätt, så kan de säkert inte göra någon skada?' 
[17] Säger jag, 'Jag säger till dig, verkligen om det används rätt, precis som man kan använda allting på jorden på rätt eller fel sätt! Men den stora skillnaden består i att när du reser till en stad, så måste du bära alla slags saker på ryggen, antingen redskap eller mat, och du måste få andra saker eller mat på samma sätt, i enlighet med dina behov. Detta är naturligtvis lite obekvämt, - ändå samtidigt svårt att förföras till synd! Därför att om du anländer med lump och bylte, eller drar en kärra, och kommer till en sköka för att synda i utbyte mot några kannor och pannor, så kommer hon att håna dig och skratta åt dig, och du kommer att räddas från synd! Men när du kommer till henne med guld och silver, så skall hon varken håna dig eller skratta åt dig utan visa dig vägen till sin bordell och förföra dig till synd med alla slags behag för att än mer ta ifrån dig ditt guld och silver! Följaktligen är pengar ett praktiskt ting, och också frestande och praktiskt för att synda! 
[18] Och av detta skäl införde Satan detta i världen, så att det blir lättare att synda i världen! - Är du inte medveten om hur tillfället gör tjuven?!' 
[19] Säger Judas. 'Javisst, javisst, detta är sant! Men om allt detta bara är för att avskräcka tjuvar från att hitta någonting kring människorna som väcker deras fantasi, då måste ofantliga förändringar genomföras hos mänskligheten! Först och främst måste alla människor vara lika fattiga när det gäller världsliga saker, för det andra likna varandra som han- och honsparvar, och för det tredje inte vara klokare än någon annan. Men så länge detta inte är fallet så blir allt tal, all undervisning och alla under förgäves! Många kommer naturligtvis att ändra sig, men tio gånger så många kommer att förbli desamma trots all undervisning och alla under, om inte ännu sämre, och ganska lätt tio gånger så. Därför att varje människa naturligtvis älskar sig själv och tycker om att vara någorlunda välförsedd. Följaktligen, ganska naturligt, så tänker varje människa först och främst på sig själv och först därefter på andra! Och detta kan naturligtvis inte användas emot honom! Hus och mark kan inte alla ha, annars skulle Gud tvingas ta med hus och mark till världen med varje nyfödd för att växa upp med honom. Men eftersom detta inte är fallet, med alla tidigare födda som redan tagit varje markområde i besittning, och som omöjliggör för nyfödda att äga en fotbredd landstycke, så återstår ingenting annat för dem i slutändan än att antingen göra sig oumbärliga för de lata ägarna genom all slags utbildning och tjänster eller att gå över till att stjäla för att inte reduceras till att bli tiggare. Om då den mera gynnade delen av dem utan land inte får någonting annat än pengar, och sedan sparar så mycket som möjligt till ålderdomen, så kan jag inte se något fel med detta och upptäcker i detta en ny modell för land och jord för alla dessa födda på denna jord genom fortplantning och födelse utan det minsta hopp om land. Och jag måste öppet vidhålla att Gud, antingen han är oförmögen eller ovillig att skapa land till varje nyfödd, har givit makthavarna idén till myntprägling, med vilket barn utan marklott kan få ett nödvändigt leverne, ofta bättre än det som består i att äga land. Och det kan säkert inte vara Guds vilja att barn utan marklott skulle förgås?! Ty det är helt säkert inte deras fel att ha fötts in i en värld med samma behov som godsägararistokratin! 
[20] Även om Du kanske är den största profet som någonsin gått på denna jord och jag erkänner riktigheten av allting som Du lärt ut och fortfarande lär ut, så kan jag inte hålla med dig om denna din bedömning om mig angående fördärvligheten av pengar. Men eftersom enligt Din åsikt pengar kan vara skadliga så kan allting vara skadligt. Om jag ägde alla får, oxar, kor, kalvar, åsnor, höns och duvor, och all frukt och bröd, som stulits i vårt land ända sedan David, så skulle jag vara den rikaste människan i hela Israel! - Och otukt bedrevs lika illa och värre än idag då det inte fanns några pengar, såsom i Sodom och Gomorra och Babylon. 
[21] Jag vill inte påstå att Du har fel helt och hållet med vad du sade om pengar, men var på denna stackars jord finns det ett ting med vilket man inte redan begått hemskheter tusenfaldigt?! Men om Gud inte fördömer sådant missbruk helt och hållet, varför skulle Han plötsligt bli arg och förbannande om pengar?! 
[22] Säger jag, ' Det som någon älskar, det har han också intellekt att lovorda; du älskar pengar i övermått och vet följaktligen väl hur du skall prisa dem. Hädanefter skall jag inte säga mer om detta till dig, ty det man älskar vet man också hur man prisar väl! Men du skall icke desto mindre i en inte alltför avlägsen framtid få erfara pengars förbannelse! - Men inte mera om detta nu! Vägen till Kapernaum är lång och vi måste komma dit innan det blir mörkt och se oss om efter ett värdshus.'

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]